Integrál Pszichológia Képzés  ›   Hirdetmény

Hirdetmény

Az Integrál Akadémia működési rendjéről

Érvényes: 2009. június 21-től visszavonásig.
 

Programok

Az Integrál Akadémia – a továbbiakban: Akadémia – az oktatási tevékenységét a következő módokon valósítja meg:

 • oktatás a szakokon hallgatói jogviszony keretében
 • tanfolyam
 • tréning
 • workshop
 • gyakorlati műhely
 • meditációs kurzus
 • elvonulás
 • tábor
 • egyéb rendezvény

Hivatalos információs fórumaink: az Akadémia saját honlapja: a www.integralakademia.hu, saját kiadványaink, valamint az Akadémia munkatársai által kiadott írásos tájékoztatók. Bármely más módon szerzett információ abban az esetben tekinthető hitelesnek, ha az mindenben megegyezik az Akadémia hivatalos tájékoztató anyagaival.

Az Akadémia programjainak egy része nyilvánosan is látogatható:

 • az előadások részvételi díj ellenében szabadon látogathatóak, a csoportnapokon, valamint a terápiás kommunikációs napokon csak a beiratkozott résztvevők vehetnek részt,
 • a többi programon: előzetes meghirdetés esetén.

Alsóbb éves résztvevők 50% kedvezménnyel látogathatják a felsőbb évesek, a felsőbb évesek és a végzett hallgatók ingyen látogathatják az alsóbb évesek előadásait. Ez a kedvezmény a képzés befejezését követő egy oktatási időszakig vehető igénybe, ezt követően a mindenkori napi- és félnapi jegy árai érvényesek.

Az előadások és csoportnapok szombaton 9.00-18.00 óráig, vasárnap 9.00-17.00 óráig tartanak.

A programokon való részvétel feltételei:

 • előzetes jelentkezés
 • a meghirdetett részvételi díj megfizetése
 • alkalmasság (az esetleges kizáró okokat előzetes tájékoztatóinkban közöljük).

A látogatói és egyéb díjakat, határidőket, szükséges tudnivalókat az Akadémia egyéb hirdetményei is tartalmazzák.

A látogató, a programon résztvevő kérésére igazolást kaphat a tanulmányi felelőstől a képzés, program látogatásáról, a program nevének, helyének, idejének, időtartamának, az előadó, a programvezető nevének feltüntetésével.

Ezen igazolás a program látogatásáról szól, és nem használható fel bizonyítványként, bizonyító erejű okiratként szakmai képzettség, szakmai jártasság igazolásához.

Amennyiben a látogató szakmai képzést igazoló bizonyító erejű hivatalos okiratot kér az oktatásról, az résztvevői jogviszony keretében lehetséges, végzett résztvevőként, miután megfelelt az ide vonatkozó jogi, adminisztratív valamint a szakmai elméleti és gyakorlati követelményeknek:

 • teljesítette a szakon előírt tanulmányi-, és vizsgakövetelményeket
 • teljesítette a tandíjfizetési követelményeket
 • elvégezte az előírt szakmai gyakorlatokat
 • teljesítette a kötelezően előírt elvonulást
 • szakdolgozatot írt, azt sikeresen megvédte
 • a tanulmányai sikeres befejeztével megkapta a bizonyítványt.

Kizárólag az Akadémia beiratkozott, teljes jogú résztvevője jogosult arra, hogy bizonyítványt kaphasson. A végzett szakról szóló bizonyítvány nem helyettesít más, a jogszabályok által előírt bizonyítványokat, de lehet feltétele azoknak, amennyiben a szakmai jártasság igazolásának előírt feltétele.
 

A beiratkozás feltételei

Az Akadémia képzési rendszerébe beiratkozhat az a személy, aki:

 • rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal
 • a felvételi feltételeknek megfelelt
 • személyes felvételi elbeszélgetésen részt vett
 • nem ön-, és közveszélyes
 • megismerte, érti és elfogadja az Akadémia működési rendjét, programját
 • képzési szerződést köt az Akadémiával
 • befizette a felvételi beszélgetést megelőzően az egyszeri regisztrációs díjat
 • befizette a sikeres felvételit követő 2 héten belül az aktuális félévre meghirdetett tandíjat.
  Amennyiben a tandíjat nem fizeti be határidőn belül, az induló évfolyamban nem biztosítjuk a helyét.

Az Akadémián megkezdett képzésben a soron következő félévre beiratkozhat az a résztvevő:

 • akinek egészségügyi alkalmassága fennáll
 • a korábbi félév(ek) vizsgafeltételeinek maradéktalanul és sikeresen eleget tett
 • ismeri, érti és elfogadja az Akadémia működési rendjét, programját
 • érvényes Képzési Szerződéssel rendelkezik
 • befizette az aktuális félévre esedékes tandíjat.
   

Hiányzás

Az új órarendet minden félév első oktatási napját megelőző hónap utolsó napjáig a szakok hallgatói számára nyilvánossá kell tenni a honlapon és a hallgatóknak küldött e-mailben is. Az órarendben meg kell jelölni az elméleti és a gyakorlati órákat, valamint a vizsgaidőpontokat.

A résztvevő egy oktatási időszakban (két félév) legfeljebb négy napot hiányozhat.

A hiányzások a következőképpen oszthatók el:

 • Az önismereti-terápiás csoportról maximum 1 napot lehet hiányozni / 1 oktatási időszak
 • A terápiás kommunikáció tréningről maximum 1 napot lehet hiányozni / 1 oktatási időszak
 • Az elméleti napról maximum 4 napot lehet hiányozni / 1 oktatási időszak.

Az előbbiek kombinációiból lehet az évi 4 hiányzást összeállítani.

Ezek alapján a résztvevő hiányozhat / 1 oktatási időszak:

 • 4 elméleti napot + 0 önismereti-terápiás + 0 terápiás kommunikációs tréning napot, vagy
 • 3 elméleti napot + 1 önismereti-terápiás + 0 terápiás kommunikációs tréning napot, vagy
 • 3 elméleti napot + 0 önismereti-terápiás + 1 terápiás kommunikációs tréning napot, vagy
 • 2 elméleti napot + 1 önismereti-terápiás + 1 terápiás kommunikációs tréning napot

Amennyiben a résztvevő többet hiányzik, mint négy nap / 1 oktatási időszak, vagy többet hiányzik az önismereti-terápiás napról, illetve a terápiás kommunikáció tréningről, mint 1 nap / oktatási időszak, a képzési szerződés vele azonnal felbontható. Ez esetben a rákövetkező tanévben megismételheti az adott évfolyamot.

Az önismereti-terápiás napról való esetleges távolmaradást 24 órával előre jelezni kell az illetékes személyeknek (tanulmányi felelős, vagy a csoportvezető.)

Amennyiben a résztvevő a vizsgán nem tud megjelenni, vizsgáját halasztott vizsgaként teheti le, melynek költségét a résztvevőnek kell megfizetnie. A halasztott vizsga díja 25.000,- Ft. A halasztást előre be kell jelenteni. Az ezt követő újabb halasztás pótdíja 30 000.- Ft.
A halasztott vizsga sikertelenség esetén nem ismételhető meg.

Amennyiben a résztvevő megjelent az előre meghirdetett vizsganapon és sikertelen (elégtelen) vizsgát tett, akkor van lehetőség pótvizsgázni. A pótvizsga díja: Írásbeli pótvizsga 10.000,- Ft. Szóbeli pótvizsga 5 000.- Ft.
 

Beiratkozás az egyéb programokra

Az Akadémia egyéb programjaira beiratkozni nem kell, csak jelentkezni, és megfelelni a részvétel előzetesen meghirdetett feltételeinek: regisztráció, részvételi díj megfizetése, egyéb feltételek.
 

Díjak és befizetési határidők

A képzéseken való részvételért a következő díjak fizetendők:

 • A beiratkozáskor egyszeri alkalommal, vissza nem térindő regisztrációs díj: 27.940.- Ft.
 • A tandíj mértéke a 2024/2025-ös oktatási időszakban: 349.000.- Ft/félév.
 • Nyugdíjas igazolvány felmutatásával 10 % kedvezményt adunk.

A tandíjat minden év januárjában emelhetjük maximum 15 %-al. Ennek összegét minden év január 31-ig itt közzétesszük.

A tandíj tartalmazza a félév tandíját és 6 féléven keresztül a vizsgák díját.

A tandíj nem tartalmazza:

 • az esetleges pótvizsgák díjait
 • a  3 év alatt egy alkalommal kötelező elvonulás költségét
 • a tankönyvek és jegyzetek árát (*)
 • A harmadik tanév II. félévében induló szupervíziók díját
 • az egyéb választható programok díjait.

Az első féléves tandíj esedékessége:

 • a másodikos és harmadikos évfolyamnak a befizetés határideje: 2024. augusztus 31.
 • az elsős évfolyam hallgatóinak, a sikeres felvételit követő 2 héten belül kell a tandíjat befizetnie.
  Amennyiben a tandíj nem kerül befizetésre, az induló évfolyamban a helyet nem tudjuk biztosítani.

A második féléves tandíj esedékessége:

 • a 2024/25-ös tanév II. félévére a tandíj befizetési határideje: 2025. január 31.

A félév megkezdésének feltétele az előző félév tandíjának, valamint jegyzetdijainak maradéktalan kiegyenlítése, és az aktuális félévi tandíj megadott határidőben történő befizetése.

(*) Az Integrál Akadémia által készített, és a tananyagot képező jegyzetek díja:

 • I. évben 30.060,- Ft
 • II. évben 22.200,- Ft
 • III. évben 11.040,- Ft

 

Késedelmes tandíjfizetés

A késedelmes tandíjfizetés egyszeri pótdíja a késedelmesen megfizetett tandíjrész mértékétől függetlenül: egyszeri 7.000 Ft, valamint 300 Ft / nap, a hátralék összegétől függetlenül.
 

Pótvizsgadíjak

 • A pótvizsga díja: írásbeli pótvizsga 10.000 Ft, szóbeli pótvizsga 5.000 Ft.
 • Halasztott vizsga: 25.000 Ft. Az ezt követő újabb halasztás pótdíja: 30.000,- Ft
 • A halasztott vizsga sikertelenség esetén nem ismételhető meg.

A halasztott vizsga nem teljesítése esetén a tantárgy nem zárható le az aktuális félévben, a vizsga csak a következő félév végi vizsgákon teljesíthető. Ez esetben résztvevőnek a következő vizsgáig a tantárgyhoz kapcsolódó aktuális gyakorlatokon kötelező részt vennie.

A halasztott vizsgát a félév megkezdése előtti utolsó hónap utolsó munkanapjáig kell teljesíteni.Halasztott vizsgát az a résztvevő tehet, aki a tandíját és a halasztott vizsga díját befizette, valamint a befizetés tényét igazoló bizonylat másolatát (csekk, átutalás, pénztári befizetési nyugta) a tanulmányi felelősnek a halasztott vizsga előtt legalább 3 munkanappal leadta.

Pótvizsgát az a résztvevő tehet, aki a tandíját és a pótvizsga díját befizette, valamint a befizetés tényét igazoló bizonylat másolatát (csekk, átutalás, pénztári befizetési nyugta) a tanulmányi felelősnek a pótvizsga előtt legalább 3 munkanappal leadta.

 

A tandíj, vizsgadíj és egyéb díjak fizetési módozatai

 • Átutalással:  az Integrál Akadémiát működtető Integrál Impulzus Kft. 16200106-11564272-00000000 számú bankszámlájára. Külföldről történő utalás esetén az IBAN számlaszámunk: HU59162001061156427200000000.
  Kérjük, a közlemény rovatban tüntesd fel a nevedet, az évfolyamot, a szakot és a fizetés jogcímét! Pl.: ha Kis Pál, a 2024/25-ös oktatási időszak I. félévi tandíját utalja az Integrál Pszichológia szakon, ez esetben: Kis Pál, 2024/25. I.félév, IP.tandíj
  Kérünk, egy átutalási bizonylaton, egy jogcímen utalj díjat.

 

Változások az órarendekben, programokban

Az Akadémia váratlan esemény, előre nem látott körülmény miatt megváltoztathatja az órarendben szereplő programok időpontját vagy helyszínét. Ilyenkor a program napja előtt értesítést küld a résztvevőknek, és az Akadémia honlapján, a főoldalon is közli a változásokat.

A Hirdetménybeli változásokat hivatalos információs fórumainkon hirdetjük meg.

 

Szerzői jog

A Képzési Központ honlapján és a képzésben használt, a tananyaggal kapcsolatos fotók, írások, hangfelvételek, videofelvételek szerzői jogi védelem alatt állnak. A résztvevő a jelen Szerződés aláírásával elfogadja és betartja a szerzői jogvédelem előírásait a birtokába jutott anyagok tekintetében a tanulmányi jogviszony fennállása alatt és a tanulmányok befejezése után is, mindaddig, amíg a szerzői jog a törvény szerint fennáll.

 • Az írások, képek, hang-, és filmfelvételek saját publikációkhoz, előadásanyagként, kutatásban, bármilyen nyilvánosság előtt való felhasználása annak alkotójának jóváhagyása után lehetséges.
 • Felhasználáskor, az alkotás egyes részeinek idézésekor is meg kell jelölni a forrást, az alkotót.
 • A tanulmányi jogviszony megszűnése után közvetlenül az alkotótól kell írásos engedélyt kérni.
 • Az előzetes engedély a feltétele ezen anyagok saját honlapon, elektronikus úton való közzétételekor is.
 • A szerzői jogvédelem szabályai vonatkoznak azon esetekre is, amikor gondatlanság következtében vagy bármilyen egyéb okból a tanulmányi jogviszonyban nem lévő személyek a képzőintézet szellemi termékeit felhasználják saját publikációikra.

Budapest, 2024. január 18.

 

Gánti Bence
alapító elnök

 

x